Ortadoğu Akademisi İhtisas Programları Duyurusu

Ortadoğu Akademisi nedir?

Ortadoğu Akademisi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasını sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları ile bir bütün olarak anlayan ve bölgeye içeriden bakabilen fertlerin yetişmesi düşüncesinden doğmuştur.

İhtisas Seminerleri nedir?

İhtisas Seminerleri, lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin ya da bürokrasinin konuyla ilgili kurumlarında görev alan çalışanların katılabileceği bir programdır. İhtisas Seminerleri yoluyla oluşacak grupların belirlenen tema ve alana yoğunlaşmaları hedeflenmektedir.

Program kapsamında çalışmayı yürütecek hocanın gözetiminde, yoğun okuma ve tartışmalarla katılımcıların ilgili konuya hâkimiyetinin artması ve çalışma sonucunda perspektif sunan üretimlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Eğitim Seminerleri takvimi aşağıda yer almaktadır.

 • Başvurular, İhtisas Seminerleri Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak akabinde kayıt yaptırmaya hak kazanan katılımcılar internet sitesinden duyurulacaktır.
 • Başvuru formunun eksiksiz doldurulması önemlidir. Başvuruların değerlendirilmesi için mülakata çağrılması durumunda, başvuru sahibinin belirtilen gün ve saatte mülakata katılması talep edilebilir.
 • Katılımcılar; seminerleri düzenli takip etmeleri, araştırma ve okuma planına uymaları, seminer sonunda kendilerinden talep edilen çalışmayı tamamlamaları akabinde sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Ortadoğu Akademisi İhtisas Seminerleri ücretsizdir.
 • Programa katılımda %90 devam zorunluluğu vardır.
 • İhtisas Seminerleri hakkında ayrıntılı bilgiyi www.ortadoguvakfi.org adresinden edinebilirsiniz.
 • Ortadoğu Akademisi İhtisas Seminerleri programlarında gerekli görülmesi halinde, değişiklik yapma hakkı Ortadoğu Vakfı tarafından saklı tutulmaktadır.

Son başvuru tarihi;

18 Kasım 2018

İhtisas Seminerleri

ORTADOĞU’DA ENERJİ POLİTİKALARI

Mücahit Özdemir, TPIC/Enerji Bakanlığı

8 Aralık 2018 – 9 Şubat 2019 / 11 hafta / Cumartesi 10:00 -12:00

Ortadoğu ve enerji politikaları seminerlerinde, hem tarihsel olarak hem de mekânsal olarak enerji-eko-politik yaşananlar detaylı bir şekilde tartışılacak ve özellikle enerji perspektifi bağlamında derinlik yakalanmaya çalışılacaktır. Geçmiş politikalar tahlil edilirken hem günümüz siyasasına ışık tutacak çıkarımlar elde edilecek hem de geleceğe dönük projeksiyonlar yapılacaktır. Diplomasi tarihinde enerji faktörünün oynadığı rol ve bölgede enerji bağlamında yaşanan gelişmeler ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

 

Mücahit Özdemir

Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 1997 yılında mezun olan Mücahit Özdemir, 1998 yılında Leeds Üniversitesi’nden Uluslararası Ekonomi Politika alanında yüksek lisans derecesini almıştır. 2011- 2016 yılları arasında TP’nin (Türkiye Petrolleri) uluslararası enerji projeleri geliştirmek üzere kurduğu alt şirketi olan TPIC’te (Turkish Petroleum International Company) Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Mücahit Özdemir, 24 Haziran 2016 tarihinden itibaren de TP (Türkiye Petrolleri) Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. İngilizcenin yanı sıra iyi düzeyde Fransızca ve Almanca bilmektedir.

ORTADOĞU’DA EĞİTİM POLİTİKALARI

Zafer Çelik, AYBÜ

6 Aralık 2018 – 24 Ocak 2019 / 10 hafta / Perşembe 17:00 -19:00

Bu seminer dizisinin temel amacı Ortadoğu ülkelerinde tarihsel ve güncel eğitim politikalarını incelemektir. Bu çerçevede ilk olarak Ortadoğu ülkelerinde eğitim politikalarının dinsel ve ulusal kimliğin oluşumundaki katkıları ekseninde tartışmalar yürütülecektir. İkinci olarak Ortadoğu ülkelerinde yükseköğretim dahil eğitim sistemindeki güncel reform tartışmaları ele alınacaktır. Ders kapsamındaki tartışmalar, ilgili konu ve ülke örneklerini ele alan makale ve raporlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Zafer Çelik

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çelik çalışmalarını eğitim sosyolojisi, eğitim politikaları, uluslararası eğitim ve uluslararası öğrenci hareketleri gibi konularda yoğunlaştırmaktadır.

ORTADOĞU’DA ETNİSİTE VE DİNİ AZINLIKLAR

Ekrem Karakoç, Binghantom University

7 Aralık 2018 – 18 Ocak 2019 / 8 hafta / Cuma 17:00 -19:00

Bu seminerin amacı Ortadoğu’daki dini azınlıkların sosyal, ekonomik ve siyasi pozisyonlarını ve içindeki bulundukları rejimlerle dinamik ilişkisini Osmanlı Devletinden başlayarak incelemektir.  Seminer, Suriye ve Irak özelinde Osmanlının, Manda yönetimlerinin ve sonrasında da halihazırdaki ulus-devletlerin azınlık politikalarına, azınlıkların birbiriyle ve yerel Müslüman yönetim ve topluluklarıyla ilişkilerine yoğunlaşacaktır. Bu tarihsel bağlam içerisinde iç siyasi aktörelerin yanı sıra, azınlıkların küresel aktörelerle ilişkileri, ve bu ilişkiler sonucunda değişen demografik, sosyoekonomik ve siyasi statülerindeki değişimlerin nedenleri ve sonuçları incelenecektir.  Arap Baharı sonrasındaki dini azınlıkların içindeki bulundukları rejim ve siyasi akımlarla ilişkileri ile seminer sona erecektir.

*Seminerin okumalarının hepsi Osmanlı, Arap ve diğer arşivlerden yararlanan İngilizce kaynaklardan olacaktır.

 

Ekrem Karakoç

Ekrem Karakoç, karşılaştırmalı siyaset alanında Binghantom Üniversitesinde dersler vermektedir. Orta Doğu bağlamında din ve etnisite alanında çalışmalar yürütmektedir.

ORTADOĞU’DA İSLAMİ HAREKETLER

Hüseyin Mercan, AYBÜ

3 Aralık 2018 – 31 Aralık 2018 / 5 hafta / Pazartesi 17:000 – 19:00

 

Altı hafta süresince devam edecek ders kapsamında Orta Doğu’daki ana akım İslami hareketler derinlemesine analiz edilecek ve bu hareketlerin siyasal düzen talepleri ve uluslararası sisteme yönelik yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. İslami siyasallık kavramsallaştırması üzerinden İslamcılığın ve İslami hareketin yeniden tanımlanacağı derste, Müslüman Kardeşler, Hamas, Nahda ve Milli Görüş üzerinden Ortadogu’da İslami Siyasallığın sınırları ve vizyonu ele alınacaktır. Bu hareketlerin yanı bölgedeki selefi yapılanmalar da İslami siyasallıkla kurdukları sorunlu ilişki çerçevesinde incelenecek ve siyasal düzeni algılama biçimleri bağlamında tartışılacaktır. Yoğun okuma ve tartışma merkezli ders, sosyal bilimlerin konuyla ilgili ya da irtibatlı alanlarında lisansüstü  çalışma yapan katılımcılara yönelik olacaktır.

Hüseyin Mercan

2008 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini, 2011 de ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında “Suriye Dış Politikası ve Ulusal Çıkar: 1990- 2010” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında doktora çalışmasını “İslami Hareketin Kurumsallaşma Sorunu Işığında Müslüman Kardeşler Teşkilatı” başlıklı tezle 2017’de tamamladı. Bu alanda çeşitli akademik makaleler kaleme alan Mercan’ın, “Suriye: Rejim ve Dış Politika” başlıklı bir kitabı ve “Transformation of the Muslim World in the 21st Century” adlı bir derlemesi bulunmaktadır.

ORTADOĞU’DA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE TOPLUMSAL YAPI

Mustafa Murat Yüceşahin, Ankara Üniversitesi

04 Aralık 2018 – 19 Şubat 2019 / 12 Hafta / Salı 17:00-19:00

Bu dersin amacı, Ortadoğu ülkelerinin demografik dönüşüm sürecini ve bu sürece bağlı olarak toplumsal yapıda meydana gelen değişmeleri tarihsel ve kültürel çıktılar ile politikalar ekseninde incelemektir.

Dersin iki bölümden oluşan yöntemi bulunmaktadır. İlk altı derste dersin amacı-kapsamı, yöntemi, demografik terim ve formüllerin anlamlandırılması-kullanımı, Ortadoğu bölgesinin makro düzeyli çıktıları ile bölgenin demografik dönüşümü, yapısı ve toplumsal değişimi teorik arkaplan olarak öğrencilere aktarılacaktır. Geri kalan altı derste ise Ortadoğu’nun demografik dönüşümü ve toplumsal yapısı ile ilgili seçenekli seminer ana ve alt temalarından seçim yapan öğrencilerin özel konuları çerçevesinde atölye çalışması yöntemi kullanılacaktır.

Dersi alan öğrenciler, belirli standartlara göre hazırlayacakları ödevleri (working paper) sözlü olarak sunmakla ve ders bitiminde çıktı olarak hazırlamakla yükümlüdürler. Atölye çalışması sonucunda dersi alan öğrencilerin Ortadoğu’nun demografik ve toplumsal yapılarının etkileşimi odağında; kültür, siyaset, göç, doğurganlık, ekonomi,  kentleşme, modernleşme, politikalar, medya temsilleri gibi temalar üzerinden akademik çıktı elde etmeleri hedeflenmektedir.

 

Mustafa Murat Yüceşahin

 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde öğretim üyesidir. Yüceşahin çalışmalarını uluslararası göç, toplumsal cinsiyet, kimlik ve nüfus politikaları gibi konularda yoğunlaştırmaktadır.

SURİYE’DE SAVAŞIN AKTÖRLERİ

Ufuk Ulutaş, SAM/Dışişleri Bakanlığı

01 Aralık -22 Aralık 2018 / 4 hafta / Cumartesi 10:00- 12:00

 

Bu seminer dizisinde Suriye’de krizin başladığı 2011 yılından itibaren sahadaki silahlı faaliyetleri ve etkinlikleriyle öne çıkan silahlı devlet dışı aktörler ele alınacaktır. Hem Şii hem de Sünni grupların bağımsız, dış aktör destekli veya Esed rejimiyle bağlantılı çalışanlarından etkinlik alanı bir vilayet sınırını aşan ve ülkede farklı vilayetlerde faaliyet gösterenlere yoğunlaşılacaktır. Grupların silahlı profilleri, ideolojileri, stratejileri, iç ve dış gruplarla ilişkileri, Suriye iç savaşındaki rolleri seminer dizisinin ana konusu olacaktır.

Ufuk Ulutaş

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanıdır. TRT’de “Küresel Siyaset” isimli programı yapan ve Akşam gazetesinde köşe yazarı olan Ulutaş, Doktorasını Suriye’deki DAEŞ varlığı üzerine yazmıştır. Çalışmalarını Suriye, Filistin, İsrail ve devlet dışı şiddet kullanan aktörler üzerine yoğunlaştırmaktadır. Ulutaş’ın The State of Savagery: ISIS in Syria isimli bir kitabı bulunmaktadır.

RECONSTRUCTION POLICIES IN SYRIA

Rukiye Çetin, Salah Haj İsmail, Tülay Turhan, AYBÜ

07 January 2019 / 5 Weeks / Monday 17:00-19:00

Students will obtain a thorough knowledge about the Syrian war, and destruction occurred, the needs of reconstruction.

Moreover, the history of post war reconstruction and recovery, the approaches and theories applied in different countries and case studies, will be explained, and the future possibilities suitable to apply in Syria.

In Addition to that, the tools of assessment, evaluation and planning for reconstruction will be explained and discussed. In order to obtain the qualification of analysis, planning and implementation in different phases of recovery. To achieve that the students will learn:

 • The defining of prioreties and scopes
 • Needs assessment with the aim of Resilience.
 • State and local government roles and responsibilities in Reconstruction.
 • Reconstruction and physical rehabilitation,
 • Psycho-social and mental health interventions
 • How to analyze Resources and use it in Planning.
 • Monitoring and controlling of reconstruction projects .
SURİYE DİASPORASI: DÜN, BUGÜN VE YARIN SURİYE DİASPORASININ KRİZ VE YENİDEN İNŞA’DAKİ ROLÜ
 1. Onur Unutulmaz, ASBÜ

2 Şubat – 2 Mart 2019 / 5 Hafta / Cumartesi 10:00-12:00

Bu seminer dizisinde öncelikle göç çalışmaları literatürü kapsamında diaspora kavramı üzerinde durulacak, buradan hareketle Suriye diasporası 19. yüzyıldan itibaren ve günümüzdeki krizi içine alacak biçimde tarihsel bir bağlama oturtulacaktır. Daha sonra, günümüzde farklı ülkelerde bulunan Suriyeli diasporik gruplar göç ve entegrasyon politikaları, çok-kültürlülük ve yabancı düşmanlığı gibi tematik tartışmalar kapsamında tartışılacaktır. Seminer dizisi son olarak, tarihsel arka planı ve günümüzdeki durumu üzerindeki tartışmalardan hareketle, Suriye diasporasının geleceği hakkında akıl yürütmeyi hedeflemektedir.

 

Kadir Onur Unutulmaz

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde öğretim üyesidir. Unutulmaz çalışmalarını Uluslararası göç, diaspora siyaseti, çok kültürlülük gibi konularda yoğunlaştırmaktadır

INDIA’S MIDDLE EAST POLITICS: CIVILIZATIONAL LINKAGES TO COMPREHENSIVE PARTNERSHIP

Omair Anas, AYBÜ

06 December -29 December 2018 / 5 weeks / Thursday, 16:00 – 18:00

This course is designed for students and researchers interested in studying the South Asian region and particularly the Indian foriegn policy and India’s Middle East politics. As India is an emerging power, it’s increasing technological, human resource and economic progress have made India an unavoidable regional power. The growing interest of the Middle Eastern countries towards India and India’s deepening economic, political, security and cultural engagement with the region should be noticed by the experts of Middle Eastern politics.

 

Omair Anas, an Indian academic who is a Visiting Assistant Professor at the department of International Relations, Yildirim Beyazit University, will offer special lecture series for five weeks in which he will cover the key issues defining India’s Middle Eastern Politics.

İRAN VE ORTADOĞU POLİTİKASI

Moderatör: Ali Temizel, İRAM

9 Şubat – 4 Nisan 2019 / 10 Hafta / Perşembe 17:00-19:00

 

İran, Orta Doğu’nun en önemli devletlerinden biri olarak Şii kimliğinin temsilcisi ve Şii toplulukların gayrı resmi koruyucusu olarak hareket etmektedir. İran, hem sert hem de yumuşak güç unsurlarıyla İslam ülkelerinde çoğunlukla azınlık konumunda bulunan Şii topluluklar üzerinden etki alanını genişletmeye çabalamaktadır. Bunu da çoğunlukla ikili ve çoklu uluslu diplomatik kanalları zorlayarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.  Bu alandaki kamu diplomasisi çalışmalarını ise soft power denilen ve yumuşak güç olarak bilinen kültür, sanat, tarih ve edebiyat alanlarında yaptığı faaliyetlerle yürütmektedir.

Bu seminer dizisinde devrim öncesi İran’dan başlayarak devrim sonrasına ve bu sürecin günümüze etkilerine değinilecektir.  İran devletinin bugünkü teşkilat yapısı ve bu yapıyı meydana getiren hadiseler, İran’ın propaganda aygıtları ve yöntemleri, Irak’taki Şii ve Suriye’deki Nusayri yönetimlerine verdiği destek başta olmak üzere bölgede güttüğü politikalar; yayılmacılık perspektifinden Şia, propaganda ve yumuşak güç gibi kavramların ışığında incelenecektir.

*Seminerler İRAM-İran Araştırmaları Merkezi ve Ortadoğu Vakfı binasında  gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Ali Temizel

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü Fars Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı başkanıdır. Kariyeri boyunca T.C. Tebriz Başkonsolosluğu ve Tahran-Allamei Tabatabai Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok kurumda görev alan Temizel, üniversitedeki görevinin yanında halen İran Araştırmaları Merkezi’nde Toplum ve Kültür Koordinatörü olarak çalışmaktadır

Seminer KonusuModeratör-Seminer hocasıBaşlangıç ve Bitiş TarihiGün ve SaatYerSeminer Dili
ORTADOĞU’DA ENERJİ POLİTİKALARIMücahit Özdemir TPIC- Enerji Bakanlığı06 Aralık 2018 – 9 Şubat 2019 11 HaftaCumartesi 10:00- 12:00Ortadoğu VakfıTürkçe
ORTADOĞU’DA EĞİTİM POLİTİKALARIZafer Çelik Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi06 Aralık 2018- 24 Ocak 2019 10 HaftaPerşembe 17:00-19:00Ortadoğu VakfıTürkçe
ORTADOĞU’DA ETNİSİTE VE DİNİ AZINLIKLAREkrem Karakoç Binghamton University07 Aralık 2018- 18 Ocak 2019 8 HaftaCuma 17:00- 19:00Ortadoğu VakfıTürkçe
ORTADOĞU’DA İSLAMİ HAREKETLERHüseyin Mercan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi03 Aralık 2018- 31 Aralık 2018 5 HaftaPazartesi 17:00-19:00Ortadoğu VakfıTürkçe
ORTADOĞU’DA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE TOPLUMSAL YAPIMustafa Murat Yüceşahin Ankara Üniversitesi04 Aralık 2018 – 19 Şubat 2019 12 HaftaSalı 17:00-19:00Ortadoğu VakfıTürkçe
SURİYE’DE SAVAŞIN AKTÖRLERİUfuk Ulutaş Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı01 Aralık -22 Aralık 2018 4 haftaCumartesi 10:00- 12:00Ortadoğu VakfıTürkçe
RECONSTRUCTION POLICIES IN SYRIARukiye Çetin, Salaj Haj İsmail, Tülay Turhan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi07 January 2019 5 WeeksMonday 17:00-19:00Ortadoğu VakfıEnglish
SURİYE DİASPORASI: DÜN, BUGÜN VE YARIN SURİYE DİASPORASININ KRİZ VE YENİDEN İNŞA’DAKİ ROLÜK. Onur Unutulmaz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi2 Şubat - 2 Mart 2019 5 HaftaCumartesi 10:00-12:00Ortadoğu VakfıTürkçe
INDIA'S MIDDLE EAST POLITICS: CIVILIZATIONAL LINKAGES TO COMPREHENSIVE PARTNERSHIPOmair Anas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi06 December -29 December 2018 5 weeksThursday, 16:00 - 18:00Ortadoğu VakfıEnglish
İRAN VE ORTADOĞU POLİTİKASIAli Temizel, İRAM09 Şubat 2019 – 04 Nisan 2019 10 HaftaPerşembe 17:00-19:00İRAMTürkçe