PARLAR, Derya Sürmelioğlu (2016). Petrolün Ülke Politikalarına Etkisi: Kuveyt Örneği, The Effect Of Oil To Policies Of Countries: Kuwait Case, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Trabzon.

Petrol, gelişmekte olan üretici ülkelerin siyasi hayatında etkili olmaya devam etmektedir. Petrole bağımlı söz konusu ülkelerde siyasi kalkınma istenen düzeyde olmamakta, dış tehdit algısı çoğu zaman kendini hissettirmektedir. Söz konusu durum petrolün, üretici ülkenin siyasi hayatında her zaman “siyasi kaynak laneti” mi olduğu sorusunu ortaya çıkarmıştır. Çalışma, Kuveyt örneğinden hareketle petrolün gelişmekteki üretici ülkelerin siyasi gelişim ve politikaları üzerindeki etkisini açıklamak üzere geliştirilmiştir. Söz konusu ülkelerin siyasi yaşamlarında önemli yeri bulunan petrolün, gerek iç gerekse dış politik hayatta siyasi yapıcıların kullandıkları bir araç olduğu gözlenmiştir. Petrol, siyasi yapıcılarca bir taraftan mevcut, özellikle otoriter, rejimin devamını sağlamak üzere kullanılırken diğer taraftan dış politika amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli politik araç haline getirilmektedir. Petrolün özellikle gelişmekteki ülkelerin siyasi gelişimine ayak bağı olduğunu öngören rantiye devlet, politik yaşamın yönünün belirlenmesinde tek açıklayıcı unsur olarak yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda Kuveyt devletinden hareketle özellikle doğal kaynak bağımlısı küçük ülkelerin dış politikasının şekillenmesinde petrolün önemli etken olduğu görülmektedir. Petrol, küçük ülkelerin dış kırılganlığını kimi zaman arttırmakla beraber çoğu zaman uluslararası alandaki manevra alanını genişleterek varlıklarını devam ettirmelerinde etkili olmaktadır.